O cooperare mai strânsă și o solidaritate consolidată pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze naturale

Consiliul a adoptat astăzi un regulament revizuit privind măsuri de salvgardare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Actul legislativ va intra în vigoare la patru zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Obiectivul general al regulamentului este de a consolida securitatea energetică a Uniunii Europene, reducând dependența acesteia de alții pentru aprovizionarea cu energie, și oferindu-i mijloacele de a aborda mai rapid și eficient orice crize de aprovizionare cu gaze naturale.

Regulamentul va contribui, de asemenea, la o mai bună funcționare a pieței interne a energiei și la sporirea încrederii și a solidarității atât în interiorul UE, cât și cu partenerii acesteia din Comunitatea Energiei.

Principalele elemente ale regulamentului sunt:

  • consolidarea cooperării și a coordonării la nivel regional pe baza unor grupuri de state membre alcătuite în funcție de riscuri
  • planuri de acțiune preventive și planuri de urgență regionale obligatorii, precum și evaluări ale riscurilor la nivel regional, care urmează să fie elaborate în comun de către toate statele membre din cadrul aceluiași grup de risc
  • un mecanism de solidaritate, care va avea o aplicare obligatorie în cadrul scenariilor de criză extremă
  • o monitorizare sporită a dispozițiilor contractelor de furnizare a gazelor
  • obligații specifice ale statelor membre ale UE față de Comunitatea Energiei, precum și competențele Comisiei de a coordona aplicarea cadrului juridic între UE și Comunitatea Energiei

Acest regulament, precum și decizia privind acordurile interguvernamentale (AIG-uri) sunt două dintre principalele elemente constitutive ale strategiei privind uniunea energetică.

Context

Consiliul European din martie 2015 a convenit cu privire la angajamentul UE de a construi o uniune energetică și a solicitat, printre altele, accelerarea proiectelor de infrastructură în materie de energie electrică și gaze naturale, inclusiv a interconectărilor, în special în regiunile periferice, pentru a asigura securitatea energetică și buna funcționare a pieței interne a energiei.

Comisia și-a prezentat propunerea de înlocuire a Regulamentului 994/2010 al Consiliului la 16 februarie 2016.

Comisia ITRE a Parlamentului European a votat raportul împreună cu mandatul de negociere al PE la 13 octombrie 2016.

În urma lucrărilor ample desfășurate în cursul președințiilor neerlandeză și slovacă și a patru triloguri în cursul președinției malteze, Consiliul a ajuns la un acord cu Parlamentul European la 26 aprilie 2017.