Atenuarea schimbărilor climatice prin buna gestionare a pădurilor și a terenurilor în UE: acord provizoriu cu Parlamentul

La 14 decembrie, președinția estoniană și Parlamentul European au ajuns la un acord informal cu privire la regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF). Acesta va contribui la reducerea totalului de emisii de gaze cu efect de seră ale UE în perioada 2021-2030 printr-o mai bună protecție și gestionare a terenurilor și a pădurilor din întreaga Uniune. Reprezentanții permanenți pe lângă UE vor evalua acest acord provizoriu în vederea aprobării lui la 20 decembrie 2017.

În general, sectoarele care nu intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) trebuie să contribuie cu o reducere de 30% a emisiilor până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Noul regulament prevede un cadru prin care să se asigure că emisiile și absorbțiile generate de acest sector sunt contabilizate. Acest lucru va permite UE să își atingă obiectivul Acordului de la Paris de a reduce emisiile cu cel puțin 40% până în 2030.

„UE creează instrumentele de care are nevoie pentru a atinge obiectivele sale din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Am reformat schema noastră de comercializare a certificatelor de emisii și acum ne străduim să stabilim angajamente obligatorii de reducere a emisiilor în sectoarele care fac obiectul partajării eforturilor. Prin acordul de astăzi, resursele noastre verzi ne vor ajuta, de asemenea, să atenuăm schimbările climatice. Sunt foarte satisfăcut de rezultatul obținut astăzi și sper ca statele membre să poată aproba acordul înainte de sfârșitul anului. Combaterea schimbărilor climatice a constituit o prioritate pentru președinția estoniană și, având în vedere obținerea unui acord privind ETS, a unei înțelegeri privind LULUCF și adoptarea poziției Consiliului privind partajarea eforturilor, am reușit să transpunem în realitate mai mult decât am fi îndrăznit să sperăm.” Siim Kiisler, ministrul mediului al Republicii Estonia


Textul acordului prevede norme de contabilizare solide la nivelul întregii UE pentru activitățile LULUCF, dezvoltate pentru a asigura contabilizarea corespunzătoare și coerentă a emisiilor și absorbțiilor din perioada 2021-2030. Drept compromis, având în vedere lipsa de date actuale privind zonele umede, contabilizarea acestui sector va deveni obligatorie în perioada 2026-2030, dacă nu se consideră oportun să se amâne includerea obligatorie cu cinci ani în lumina experienței câștigate în ceea ce privește utilizarea versiunii mai detaliate a orientărilor din 2006 ale Grupului interguvernamental privind schimbările climatice pentru întocmirea inventarelor naționale ale gazelor cu efect de seră.

„Regula bilanțului neutru sau pozitiv” rămâne piatra de temelie a regulamentului. Acesta este un angajament obligatoriu prin care va trebui ca toate statele membre să garanteze că emisiile lor totale din acest sector sunt în echilibru și nu depășesc absorbțiile de CO₂. Împădurirea și supravegherea îmbunătățită a fondului forestier național, a terenurilor cultivate și a pășunilor sunt exemple de modalități prin care să se realizeze o mai mare absorbție a carbonului.

Un nou proces de guvernanță a UE a fost elaborat pentru a determina nivelurile de referință ale gestionării pădurilor la nivel național. S-a decis ca aceste niveluri să fie stabilite pe baza perioadei de referință istorică din 2000 până în 2009.

Noul regulament include instrumentele de flexibilitate sugerate în propunerea inițială pentru a ajuta statele membre să își îndeplinească angajamentele „bilanțului neutru sau pozitiv”.

Circumstanțele specifice ale statelor membre vor fi luate în calcul prin flexibilitatea suplimentară privind terenurile forestiere gestionate propusă de Consiliu.

Acest nou mecanism de compensare va conține până la 360 de milioane de tone de CO2 echivalent și va fi disponibil pentru toate statele membre în perioada 2021-2030.

O serie de condiții stricte trebuie să fie îndeplinite pentru utilizarea acestuia, în scopul de a menține integritatea ecologică a regulamentului. Respectarea „regulii bilanțului neutru sau pozitiv” de către UE în ansamblu este cea mai importantă dintre toate. De asemenea, țările UE pot beneficia de compensări numai cu condiția ca pădurile lor naționale să acționeze încă drept absorbanți, până la o sumă prestabilită calculată pentru fiecare stat membru în funcție de nivelul mediu al absorbanților săi înregistrat în perioada 2000-2009.

Ambii colegiuitori au convenit să acorde o compensație suplimentară de 10 milioane de tone de CO₂ echivalent Finlandei pentru perioada 2021-2030, având în vedere circumstanțele speciale ale țării în acest sector.

Calendar și etapele următoare

Comisia Europeană a prezentat în iulie 2016 două propuneri cu privire la sectoarele care nu fac obiectul ETS – cea privind partajarea eforturilor și cea referitoare la LULUCF – pe baza orientărilor furnizate de Consiliul European în concluziile acestuia din octombrie 2014.

Discuțiile privind sectoarele care nu intră sub incidența ETS au fost purtate în paralel în cadrul Consiliului, având în vedere numeroasele legături dintre cele două propuneri. Aceste dosare au fost pe ordinea de zi a trei reuniuni ale Consiliului Mediu înainte de a se conveni asupra unei poziții de negociere: o dezbatere de orientare la 17 octombrie 2016, o informare privind stadiul lucrărilor la 19 decembrie 2016 și un raport privind progresele înregistrate în iunie 2017.

Consiliul a ajuns la o abordare generală la 13 octombrie 2017 și, la puțin timp după aceasta, a început negocierile cu Parlamentul European, care și-a adoptat poziția la 13 septembrie 2017 în cadrul sesiunii sale plenare.

Două alte triloguri, desfășurate la 19 octombrie și la 22 noiembrie 2017, au facilitat negocierile încheiate astăzi. Textul provizoriu va fi prezentat reprezentanților permanenți spre analiză și aprobare la 20 decembrie 2017.

Adoptarea formală a acestei legislații nu va avea loc decât după obținerea unui acord în ceea ce privește regulamentul privind partajarea eforturilor, având în vedere legăturile dintre cele două acte legislative.